Socis

BSC-CNS

Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación

El BSC-CNS està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereixin serveis d’HPC. El nostre equip multidisciplinar de recerca i les nostres instal·lacions computacionals – incloent el MareNostrum- fan del BSC-CNS un centre internacional d’excel·lència en e-Ciència.

Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha desenvolupat un paper actiu en fomentar l’HPC a Espanya com a una eina essencial per la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i es membre de primer nivell de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Participem activament en les principals iniciatives europees en HPC, en estreta col·laboració amb altres centres de supercomputació europeus.

Amb un equip total de més de 650 experts i professionals en R+D, el BSC-CNS és un centre que aconsegueix atraure talent. La nostra recerca es focalitza en quatre camps: Ciències Computacionals, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria.

La major part de les línies de recerca del BSC-CNS es desenvolupen en el marc dels programes de finançament de la recerca de la Unió Europea. El centre també realitza recerca bàsica i aplicada en col·laboració en companyies líders com IBM, Microsoft, Intel, Nvidia, Repsol i Iberdrola. El centre ha estat extremadament actiu en els Programes Marc de la CE i ha participat en setanta-nou projectes finançats per ell. BSC és membre fundador de HiPEAC, el ETP4HPC, participa en els fulls de ruta i fòrums de discussió internacionals més rellevants i compta amb forts vincles amb Amèrica Llatina. L’educació i la formació són una prioritat per al centre i molts dels investigadors de BSC també són professors universitaris. BSC ofereix cursos com un Centre de Formació Avançada PRACE, i a través de la xarxa nacional espanyola de supercomputació, entre d’altres. La qualitat de la nostra investigació ha estat reconeguda pel govern espanyol amb la subvenció de el Centre d’Excel·lència Severo Ochoa per a la ciència espanyola d’avantguarda.

BTEC

Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs lidera la creació del Campus Diagonal-Besòs per impulsar noves instal·lacions universitàries que actuïn com a motor de transformació del territori. El seu Patronat està format per la UPC, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals agrupades al Consorci del Campus Diagonal-Besòs (CCDB). La Fundació està presidida pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC).

Actualment, el Campus té uns 3.300 estudiants inscrits i compta amb prop de 400 professors i investigadors de la Barcelona Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE). Amb una àmplia gamma de graus, màsters i doctorats, enfocats a l’electrònica elèctrica, industrial i automàtica, enginyeria mecànica, biomèdica, química i de materials. A més de l’activitat docent (7 estudis de grau, 6 màsters i 4 programes de doctorat), 41 grups i centres de recerca en diferents camps de l’enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automatització industrial, energia, materials, mecànica, química i nanotecnologia).

La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs té una àmplia experiència en treballs relacionats amb la fusió, especialment en l’organització de seminaris i tallers i en xarxes entre empreses i centres de recerca.

EURECAT

Fundació Eurecat

Eurecat és el major centre tecnològic intersectorial i transnacional de Catalunya, Espanya. Proporciona al sector industrial i empresarial tecnologia diferencial i coneixements avançats per a impulsar la seva competitivitat en un entorn de ràpid creixement. Cobrint totes les especialitats tecnològiques per a aportar valor afegit a la nostra societat, reuneix l’experiència de més de 650 professionals que generen uns ingressos de més de 50 milions d’euros a l’any. Eurecat participa en més de 200 projectes d’I+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic, col·laborant amb més de 1.600 empreses.

Aquest projecte estarà liderat pel grup de Simulació Avançada, que integra un equip d’enginyers de simulació amb àmplia experiència en projectes dirigits a analitzar, dissenyar i optimitzar productes, estructures, sistemes i processos mitjançant la implementació de mètodes avançats de disseny i simulació a nivell multi fàsic, com el disseny generatiu, l’optimització de topologies, el mètode d’elements finits (FEM) o la dinàmica de fluids computacional (CFD).

ICMAB

Institut de Ciència de Materials de Barcelona

L’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) és un centre d’investigació multidisciplinar centrat en la recerca d’avantguarda en materials funcionals avançats en els camps de la energia, l’electrònica, la nanomedicina i camps d’aplicació encara per imaginar.

L’ICMAB, que ja té més de tres dècades, manté la seva il·lusió inicial per generar nou coneixement en la recerca de la ciència de materials i traslladar-la a la societat i a l’indústria. Estem ubicats al campus de la Universiat Autònoma de Barcelona (UAB), envoltats per altres centres de recerca i tecnologia, amb accés a gran quantitat d’equips i instal·lacions científiques d’última generació. Amb més de 250 membres, és un centre molt atractiu com a lloc de treball per a investigadors joves. Les nostres activitats de R + D estan fortament recolzades per instrumentació científica d’última generació i personal tècnic especialitzat disponible en els nostres serveis científics. Estem preparats i capaços d’implementar activitats d’R + D a l’avantguarda del coneixement internacional.

IQS-URL

Institut Químic de Sarrià, CETS Fundació Privada

L’Institut Químic de Sarrià, Fundació Privada CETS (IQS) és un centre universitari fundador de la Universitat Ramon Llull. La missió de l’IQS és la formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els permetin i els animin a crear, dirigir i gestionar organitzacions competitives, destacant l’àrea industrial i tecnològica.

IQS agrupa les seves activitats de formació i investigació en dos blocs principals: IQS School of Engineering i IQS School of Management. La docència i la investigació a IQS s’adrecen al servei de la societat, centrades en les necessitats industrials per millorar la competitivitat en la innovació empresarial i industrial.

IQS té un sòlid historial d’èxits en recerca aplicada i fonamental, desenvolupament de tecnologia, transferència de tecnologia i valoració del coneixement cap al seu entorn industrial. Les activitats de transferència de tecnologia representen el 20% dels ingressos d’IQS.

El Laboratori d’Electroquímica forma part del Departament de Química Analítica i Aplicada de la IQS School of Engineering. Aquest grup ha participat en projectes de recerca relacionats amb tecnologies de fusió nuclear (CSD2008-79, ENE2014-52325, RTI2018-095045-B-I00, IU16-011704). En aquests projectes, s’han desenvolupat prototips de sensors electroquímics d’hidrogen i s’han donat els primers passos en la síntesi i caracterització de conductors d’ions de liti. També ha participat en diversos projectes d’investigació relacionats amb tecnologies de metalls fosos per a aplicacions nuclears (ENE2009-14223-C02-02, FI6W-CT-2004-516520, FP7-Fission-2009-249677).

El grup té instal·lacions experimentals per treballar amb metalls fosos i instrumentació electroquímica. Els laboratoris del Departament de Química Analítica i Aplicada estan equipats amb instrumentació analítica per realitzar una àmplia gamma de determinacions analítiques.

IREC

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya

Les àrees de recerca de l’IREC són els materials avançats per a l’energia, que treballen en nanomaterials funcionals, catàlisi, materials per a sistemes solars, nanoiònics i piles de combustible, emmagatzematge d’energia i Eficiència energètica: sistemes, edificis i comunitats, que treballen a NZEV (“Edificis i comunitats nets zero”), Integració de renovables, “Xarxes intel·ligents” i microxarxes, “TI verda”, Mobilitat elèctrica, Anàlisi econòmica i de regulació i energia de fusió.

L’equip de l’IREC Fusió està format per 4 membres de personal científic. Les activitats més rellevants realitzades des del 2011 són:

 • Disseny i coordinació de les activitats de la línia HEBT per IFMIF DONES.
 • Disseny i anàlisi termomecànics de l’accelerador IFMIF LIPAc en col·laboració amb CIEMAT.
 • Disseny de superconductors d’alta temperatura per a DEMO en el marc dels programes EFDA i Eurofusion. Desenvolupament, modelització i caracterització d’articulacions HTS.
 • Sistemes d’emmagatzematge d’energia per a DEMO en el marc dels programes EFDA i Eurofusion. Assessorament tècnic sobre els requisits de la planta de fusió DEMO.
 • Estudi, disseny i especificació tècnica de fonts d’alimentació per a imants LIPAc en col·laboració amb CIEMAT.
 • Col·laboració industrial en projectes internacionals d’energia de fusió i acceleradors de partícules:
  • Assistència tècnica en el camp del sistema d’enclavament ITER en col·laboració amb Procon Systems.
  • Assistència tècnica en sistemes criogènics ITER en col·laboració amb IDOM Ingeniería.
  • Assistència tècnica en el camp dels sistemes HVAC per al CERN en col·laboració amb Procon Systems i Sades.

L’equip de fusió de l’IREC, en col·laboració amb el CIEMAT, va ser responsable com a comitè organitzador local (LOC) de l’11è Simposi Internacional de Tecnologia de Fusió Nuclear (ISFNT-11) celebrat a Barcelona del 16 al 20 de setembre del 2013. ISFNT és el congrés més reconegut relacionat amb les tecnologies de fusió i va atreure més de 800 participants.

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una universitat pública, la seva activitat de recerca i educació superior es desenvolupa en les àrees de les enginyeries, l’arquitectura i les ciències. Com en totes les universitats de prestigi, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia són les bases de la Universitat.

La UPC ha dut a terme activitats de recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit de l’Energia Nuclear de Fusió durant anys. En el marc de la següent proposta participen tres grups de recerca: ANT, CTTC i NEMEN. La UPC va participar activament en el Programa Espanyol de Tecnologia de Fusió, CONSOLIDER TECNOFUS. CSD2008-00079. Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). 2009-2013.

ANT (Advanced Nuclear Technologies) té més de 10 anys d’experiència en tecnologia de fusió nuclear, especialment en simulació CFD de la magnetohidrodinámica de metalls líquids i en anàlisi de migració de triti. ANT ha desenvolupat els seus propis algoritmes i ha efectuat nombrosos estudis d’embolcalls regeneradores de triti. ANT té gran experiència en el desenvolupament i utilització de codis termohidraulics de sistema, que ha estat aplicada a diferents àrees de la Tecnologia Nuclear de Fusió: migració de triti, termohidràulica de metalls líquids i simulació de cicles de conversió de potència amb CO2 supercrític. ANT participa en el projecte EUROfusion des 2014.

El CTTC (Centre Tecnològic de Transferència de Calor), té un llarga experiència en diferents aspectes relacionats amb el CFD i la transferència de calor: models de turbulència, algoritmes paral·lels, resolució de fluxos bifàsics, combustió, etc. També compta amb diverses línies d’investigació aplicada que interactuen amb els seus corresponents sectors industrials, desenvolupant eines numèriques i experimentals per al disseny de components i sistemes tèrmics. Més específicament i en el context del present projecte, en les últimes dècades el CTTC ha estat treballant en el desenvolupament de tècniques numèriques avançades per a la mecànica de fluids i problemes de transferència de calor i massa. Per a informació detallada de les línies de recerca i els projectes de l’CTTC pot consultar www.cttc.upc.edu.

L’activitat de el grup NEMEN (Nanoenginyeria de Materials aplicats a l’Energia) se centra en dissenyar i caracteritzar nous catalitzadors, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per identificar la naturalesa dels centres actius i el seu comportament. Per a això es realitzen estudis d’espectroscòpia i microscòpia sota condicions in situ, que es duen a terme al laboratori de el grup (LACE-EEBE) i al centre de recerca en ciència i enginyeria multiescala de Barcelona (EEBE). Pel que fa a les aplicacions energètiques es refereix, es treballa intensament en la tecnologia de l’hidrogen.

Consell Assessor

El Consell Assessor està integrat per entitats del sector amb interès i capacitat de donar suport al projecte, representades per experts líders en les àrees del projecte a nivell mundial.

Els objectius principals del Consell Assessor de FusionCAT són:

 • supervisar el rendiment del projecte
 • proporcionar assessorament estratègic tant en temes de gestió del projecte com en aspectes tècnics i científics
 • proporcionar assessorament expert en la gestió de la propietat intel·lectual

Contactar

Contactar o visitar la nostra seu

CONTACTAR